PROJEKTY ERASMUS+ 2023 | Mobility

Od roku 2021 sme začali aktívne spolupracovať na projektoch Erasmus+ a zrealizovali sme viaceré aktivity, ktoré boli pre nás výrazne atraktívne a z ktorých výstupy poskytujeme ďalším organizáciám pôsobiacim v oblasti vzdelávania a rozvoja.


Učíme sa rásť a rozvíjať

Projekt je vedený pod číslom 2022-2-SK01-KA122-ADU-000099022 v rámci sekcie Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Cieľ projektu: 

Realizáciou projektu chceme dosiahnuť naplnenie 2 kľúčových cieľov a to: (1) Zvýšiť kompetencie odborných a riadiacich pracovníkov prostredníctvom podpory kreativity a odstránením negatívnych javov vo vzdelávaní na trhu práce a (2) Spoznať kulturálnu diverzitu a inovácie vo vzdelávaní a jej formách a synergickým efektom podporiť rast organizácie v odbornom, komunitnom, autonómnom a networkingovom zameraní. Chceme podporiť rast našej organizácie, zároveň vytvoriť prostredie vhodné na odborný rozvoj a zároveň stabilné prostredie po stránke bezpečného riadenia samotnej organizácie a rovnako vzdelávacieho procesu. Taktiež chceme podporiť kreatívne a inovatívne prepájanie odborov, v ktorých naši pracovníci pôsobia, aby sme dokázali poskytovať vzdelávanie pre naše cieľové skupiny klientov.

V rámci realizácie projektu plánujeme 2 základné typy mobilitných aktivít a to účasť na vzdelávacích kurzoch a job-shadowing. Spolu plánujeme účasť 7 odborných pracovníkov, z ktorých každý sa zúčastní jedného zo 7 vzdelávacích kurzov. V rámci job-shadowing chceme navštíviť 3 rôznorodé organizácie. Návštev sa zúčastnia 2 osoby z riadiaceho tímu organizácie a to 1 osoba ako riadiaci pracovník s cieľom získať zručnosti v oblasti riadenia vzdelávacej organizácie a 1 osoba ako riadiaci pracovník s cieľom získať zručnosti v oblasti riadenia vzdelávacieho procesu.


MOBILITA CRS-01: Problem Solving & Decision Making

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Marek Ondrík | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Názov absolvovanej mobility: Problem Solving & Decision Making (Riešenie problémov a rozhodovanie) | Miesto a štát: Palermo, Sicília, Taliansko | Termín: 10.07.2023 - 14.07.2023 | Organizátor: Shipcon

Informácie o kurze: https://shipcon.eu.com/problem-solving-decision-making/ 


MOBILITA CRS-02: Integrating minority, migrant & refugee children at European schools & society

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Dominika Ondríková | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor (pedagogický pracovník) | Názov absolvovanej mobility: Integrating minority, migrant & refugee children at European schools & society (Integrácia detí menšín, migrantov a utečencov do európskych škôl a spoločnosti) | Miesto a štát: Palermo, Sicília, Taliansko | Termín: 17.07.2023 - 21.07.2023 | Organizátor: Shipcon

Informácie o kurze: https://shipcon.eu.com/integrating-minority-migrant-refugee-children-european-schools-society/ 


MOBILITA CRS-03: Emotional Intelligence: identify, harness & manage emotions

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Ondřej Horký | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Názov absolvovanej mobility: Emotional Intelligence: identify, harness & manage emotions (Emocionálna inteligencia: identifikujte, využite a spravujte emócie) | Miesto a štát: Palermo, Sicília, Taliansko | Termín: 26.06.2023 - 30.06.2023 | Organizátor: Shipcon

Informácie o kurze: https://shipcon.eu.com/emotional-intelligence-identify-harness-manage-emotions/ 


MOBILITA CRS-04: Identifying Barriers to Learning - A Special Educational Needs Masterclass

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: tbd | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Názov absolvovanej mobility: Identifying Barriers to Learning - A Special Educational Needs Masterclass (Identifikácia prekážok učenia - Masterclass pre špeciálne vzdelávacie potreby) | Miesto a štát: Palermo, Sicília, Taliansko | Termín: 31.07.2023 - 04.08.2023 | Organizátor: Shipcon

Informácie o kurze: https://shipcon.eu.com/3403-2/


MOBILITA CRS-05Create the future leaders & innovators in the classroom

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: tbd | Pracovná pozícia: tbd | Názov absolvovanej mobility: Create the future leaders & innovators in the classroom (Vytvorte budúcich lídrov a inovátorov v triede) | Miesto a štát: Limassol, Cyprus | Termín: 28.08.2023 - 01.09.2023 | Organizátor: Shipcon

Informácie o kurze: https://shipcon.eu.com/create-the-future-leaders-innovators-in-the-classroom/


MOBILITA CRS-06: Stress and Conflict Management: the way to resilience and satisfaction

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Michaela Jánošová | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Názov absolvovanej mobility: Stress and Conflict Management: the way to resilience and satisfaction (Zvládanie stresu a konfliktov: cesta k odolnosti a spokojnosti) | Miesto a štát: Tenerife, Španielsko | Termín: 27.08.2023 - 02.09.2023 | Organizátor: Erasmus Training Academy

Informácie o kurze: https://www.erasmustrainingcourses.com/stress-management.html 


MOBILITA CRS-07: Intercultural Learning and Cultural Diversity in education

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Matej Frolkovič | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Názov absolvovanej mobility: Intercultural Learning and Cultural Diversity in education (Interkultúrne učenie a kultúrna diverzita vo vzdelávaní) | Miesto a štát: Tenerife, Španielsko | Termín: 20.08.2023 - 26.08.2023 | Organizátor: Erasmus Training Academy

Informácie o kurze: https://www.erasmustrainingcourses.com/diversity-and-intercultural-learning-in-the-classroom.html 


JOB-SHADOWING

Podpora rozvoja kľúčových kompetencií riadiacich pracovníkov organizácie bude prebiehať prostredníctvom 3 mobilít typu job-shadowing v 3 organizáciách s rôznorodými cieľmi a formami práce: (1) Dwell Coworking Community, (2) University of Malta a (3) Karolinska Institutet.

Dwell Coworkinng Community je coworkingový komunitný priestor na Sao Miguel, ktorý je sociálnym a udržateľným podnikateľským plánom vytvoreným v súlade s prírodou. Tento priestor navštevuje množstvo ľudí, ktorí hľadajú priestor na rozvoj kompetencií. Základným komunikačným jazykom je angličtina. Prostredie je charakteristické inovatívnym prístupom k starostlivosti o komunitu a umelecké a kultúrne prejavy. Zameranie práce v tomto priestore je orientované na učení zážitkom, inováciách a zelených technológiách. Zároveň sa tu prepája možnosť networkingu so sociálnym obsahom a témami ako sú vodcovstvo, udržateľnosť a všímavosť. 

University of Malta je serióznou stredomorskou európskou univerzitou, ktorá sa zameriava na sociálne témy a zlepšovanie kvality života. Špecificky je Malta ostrovom, na ktorom sa stretáva obrovské množstvo kultúr, čo je spôsobené lokalitou. V rámci činnosti univerzity sa stretávame s výrazne praktickými programami na podporu vstupu osôb na trh práce. Škola je vedúcou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania na Malte a jej štruktúry sú v súlade s Bolonským procesom a Európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania. Štandardy vzdelávania sú na vysokej úrovni.

Karolinska Institutet je jedna z popredných svetových univerzít v Štokholme so zameraním na zdravie, ponúka najširšiu škálu vzdelávania v medicíne a zdravotníckych vedách v krajine. Nobelove zhromaždenie v Karolinska Institutet vyberá laureátov Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu. Tématicky sa táto organizácia odlišuje tým, že sa zameriava na exaktnú činnosť práce s klientmi a vo vzdelávaní je vysoko formálnou a inovatívnou organizáciou.

Vo všetkých troch organizáciách sa naskytuje možnosť pozorovať riadenie organizácie, prevádzky, údržby a rovnako ľudských zdrojov. Veľkostne sa jedná o rôznorodé organizácie so špecifickým zameraním na sociálny rozvoj, vedu a kultúru. Všetky organizácie pracujú s diverzitou a pristupujú k nej špecifickým spôsobom. Dwell pracuje najmä na základe intuície, University of Malta podnecuje praktickú činnosť v oblasti rozvoja kvality života a sociálnej starostlivosti a Karolinska Institutet sa opiera o serióznu exaktnú vedeckú činnosť. Plánujeme pracovať formou mentoringu a peer-to-peer.