ERASMUS+ 2021 | Mobility

Od roku 2021 sme začali aktívne spolupracovať na projektoch Erasmus+ a zrealizovali sme viaceré aktivity, ktoré boli pre nás výrazne atraktívne a z ktorých výstupy poskytujeme ďalším organizáciám pôsobiacim v oblasti vzdelávania a rozvoja.


Zvyšovanie odbornosti v zážitkovom vzdelávaní

Projekt bol vedený pod číslom 2021-2-SK01-KA122-ADU-000041740 v rámci sekcie Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Cieľ projektu: 

Projektom sme chceli dosiahnuť nasledovné ciele: (A) Zvýšenie kvality vzdelávania a učenia sa dospelých v Európe. (B) Rozšírenie a diverzifikácia ponuky vzdelávania dospelých v oblasti podnikateľského prostredia. (C) Podpora rozvoja sietí odborníkov v európskom rozmere. V súčasnosti sa snažíme o vytvorenie lokálnej slovenskej siete laikov a odborníkov, ktorí pracujú zväčša v pomáhajúcich profesiách a snažia sa o aplikovanie nových nástrojov zážitkového učenia a inovatívneho vzdelávania do ich činnosti. Radi by sme túto sieť rozšírili o ďalšie kontakty a naučili sa pracovať aj v medzinárodnom prostredí. Chceme začať realizovať naše vzdelávacie aktivity aj v iných krajinách a ponúkať tak možnosť spolupracovať vo väčšom európskom kontexte.

Zúčastnili sme sa 2 vzdelávacích kurzov: CRS-01 The power of Game Based Learning and Gamification in education a CRS-04 Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects a následne poznatky získané na kurzoch ďalej prenášame na naše publikum.


MOBILITA CRS-01: The power of Game-Based Learning and Gamification in education

Meno a priezvisko osoby zúčastnenej mobility: Ivana Tomanová Čergeťová | Pracovná pozícia: odborný pracovník - psychológ | Názov absolvovanej mobility: The power of Game Based Learning and Gamification in education (Sila učenia založeného na hre a gamifikácia vo vzdelávaní) | Miesto a štát: Tenerife, Španielsko | Termín: 30.04.2023 - 06.05.2023 | Organizátor: Erasmus Learning Academy

Cieľ mobility:

Kurz Game-Based Learning and Gamification bol realizovaný za 7 dní a bol plný efektívnych prvkov vzdelávania prostredníctvom hier. Program bol zostavený z mnohých sieťových aktivít, teambuildingových cvičení, hier stimulujúcich kritické a kreatívne myslenie. Kurz slúžil na zoznámenie s kľúčovými prvkami v učení a gamifikácii a taktiez projektovom vzdelávaní, pochopenie rozdielov medzi učením založeným na hre a gamifikáciou, zoznámenie sa s najlepšími aplikáciami a nástrojmi na vzdelávanie a gamifikáciu založenými na hrách a inovatívnom projektovom vzdelávaní, hlavné kroky integrácie prvkov a mechanizmov založených na hrách a interaktivity do vzdelávania a gamifikácia vzdelávacej skupiny, navrhovanie digitálnych odmien, ktoré budú reprezentovať úspechy a motivovať k činu, precvičenie metódy a stratégie v medzinárodnom inšpiratívnom prostredí, aplikácia inovatívnych metód.

Aké zručnosti ste získali?

Pochopiť rozdiel medzi učením založeným na hrách a gamifikáciou. Zoznámiť sa s najlepšími aplikáciami a nástrojmi na učenie a gamifikácia založené na hrách. Naučiť sa navrhovať a vytvárať digitálne odznaky, ktoré reprezentujú úspech a motivujú k činnosti. Precvičiť si a zoznámiť sa s príkladmi a princípmi gamifikácie, aby sme zvýšili angažovanosť a motiváciu študentov. Vytváranie sietí.

V čom vnímate pozitíva programu Erasmus+?

Jednoznačne networking a príležitosť pre vytváranie nových spojení medzi rôznymi účastníkmi mobility. Medzinárodný aspekt práce nám ukazuje, v čom sa môžeme zlepšovať a naopak v čom sme skutočne výnimočnými v rámci Slovenska. 

Prenos získaných informácií/zručností do odbornej i osobnej praxe:

Vytvorili sme spoluprácu s ďalšími občianskymi združeniami na Slovensku a prezentovali sme im spôsob, ako môžu vložiť hry a gamifikáciu do ich vzdelávania. Pre mňa osobne ako pre profesionála bol skvelý zážitok vidieť, akými rôznymi aplikáciami a online metódami vieme podporovať kreativitu a radosť z hry u ľudí. 

Odporúčané webové portály a ďalšie informácie:

Informácie o kurze: https://www.erasmustrainingcourses.com/gamification.html  

Na snímke Dr. Ivana Čergeťová počas vzdelávacích aktivít, na prechádzke mestom Puerto de la Cruz, tiež počas networkingových aktivít a spoločne na poznávacom výlete v El Teide.


MOBILITA CRS-04: Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects

Meno a priezvisko osoby zúčastnenej mobility: Maximilián Kubač | Pracovná pozícia: projektový a finančný manažér | Názov absolvovanej mobility: Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects (efektívny projektový manažment projektov financovaných zo zdrojov EÚ) | Miesto a štát: Palermo, Sicília | Termín: 28.03.2022 - 01.04.2022 | Organizátor: Shipcon

Cieľ mobility:

Kurz je špeciálne navrhnutý tak, aby pomohol účastníkom pochopiť zložitosť riadenia projektového cyklu a nástrojov, ako aj poskytnúť im komplexné znalosti základných techník pre úspešné riadenie projektov financovaných EÚ. Tento kurz je nevyhnutný pre všetkých, ktorí sa podieľajú na riadení projektov EÚ na technickej alebo finančnej úrovni, ako aj pre všetkých, ktorí majú na starosti stratégiu rozvoja podnikania spoločností a akademických inštitúcií (základná, stredná a vysoká škola) zapojených do projektov financovaných EÚ. Kurz je obzvlášť užitočný pre všetkých, ktorí sú zodpovední za prideľovanie zdrojov, aby pochopili zložitosť a finančné riziká súvisiace s riadením projektov financovaných EÚ a ako zaviesť požadované zmierňujúce opatrenia s cieľom znížiť dôsledky týchto rizík v krátkom, strednom a dlhom čase.

Aké zručnosti ste získali?

Kurz mi pomohol nadobudnúť hlboké znalosti o podávaní správ o projektoch EK (Európskej komisie), pochopiť povinnosti týkajúce sa zviditeľnenia a komunikácie/šírenia projektov financovaných EK, prípravu a riešenie záväzkov vyplývajúcich z auditov EK, pochopiť dôležitosť monitorovania a sebahodnotenia projektu, nastavenie hodnotiacich nástrojov pre projekt a finančných rizík a s nimi spojenej implementácie zmierňujúcich opatrení.

V čom vnímate pozitíva programu Erasmus+?

Program Erasmus+ mi pomohol podporiť sieťovanie a vytvoriť si bázu profesionálnych partnerstiev na medzinárodnej úrovni, ktorá môže pomôcť organizácii v ďalšom rozvoji a následne bezproblémovej implementácii projektov financovaných zo zdrojov EÚ.

Prenos získaných informácií/zručností do odbornej i osobnej praxe:

V rámci odbornej praxe sme začali rozvíjať partnerstvá s rôznymi zahraničnými organizáciami. Zverejnili sme informácie o organizácii na platforme EPALE, čím chceme podporiť zvýraznenie našej organizácie. Okrem toho sme začali realizovať poradné stretnutia s inými organizáciami v segmente NGO za účelom podpory prípravy projektov pre program Erasmus+ a zrealizovali sme online webinár v spolupráci s Národným osvetových centrum pre ROS/KOS a otvorenú verejnosť, spracovali a zverejnili videotutoriál pre prípravu projektu cez program Erasmus+ aj s praktickými motivačnými radami.

Odporúčané webové portály a ďalšie informácie:

Informácie o kurze: https://shipcon.eu.com/efficient-effective-project-management-for-eu-funded-projects/ | Krátke video z kurzu: https://www.facebook.com/shipcon.eu/videos/3285267501797185 

Na obrázku Maximilián Kubač a Dr. Efstratios Georgoudis, PhD, MRINA, EU funding expert, European Commission expert & evaluator (external), ShipCon Group


Diseminačné aktivity a publicita projektu

Who cares? Us! | Diseminačný webinár zo dňa 11.1.2023 za účelom zdieľania "best-practices" v oblasti prípravy a implementácie projektov v programe Erasmus+ (hlavný rečník Ivana Tomanová Čergeťová)


myJUMP.sk (MVO) mala možnosť prezentovať výsledky nášho projektu a spôsob práce so znevýhodnenými skupinami pre AKO (Asociácia kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií) v rámci seminára s názvom Kultúrna integrácia, ktorý sa konal 5. a 6. decembra 2022 v Liptovskom Jáne (Slovensko). Združenie prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne kultúrno-osvetových pracovníkov a kvality činnosti kultúrno-osvetových zariadení, podieľa sa na tvorbe a implementácii koncepčných, strategických, legislatívnych a rozvojových dokumentov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti a prispieva k výmene skúseností a sieťovaniu kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií na Slovensku.

https://epale.ec.europa.eu/en/content/myjumpsk-our-ngo-started-cooperation-akoi