ERASMUS+ 2024 | Mobility

Od roku 2021 sme začali aktívne spolupracovať na projektoch Erasmus+ a zrealizovali sme viaceré aktivity, ktoré boli pre nás výrazne atraktívne a z ktorých výstupy poskytujeme ďalším organizáciám pôsobiacim v oblasti vzdelávania a rozvoja.


Učíme sa rásť a rozvíjať II.

Projekt je vedený pod číslom 2024-1-SK01-KA122-ADU-000239498 v rámci sekcie Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Cieľ projektu:

Projektom sa snažíme posilniť kompetencie odborníkov a manažérov v adaptabilite a reziliencii a eliminovať negatívne aspekty vo vzdelávaní. Cieľom je lepšie reagovať na zmeny a výzvy v prostredí a podporiť rast organizácie a cieľovej skupiny objavovaním kultúrnej rozmanitosti a nových vzdelávacích prístupov. Zameriavame sa na medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností, ktoré prispejú k efektívnejšiemu riešeniu potrieb klientov a podpore kompetencií pracovníkov.

V rámci realizácie projektu uskutočňujeme 2 základné typy mobilitných aktivít a to účasť na vzdelávacích kurzoch a pozorovanie pri práci. 


MOBILITA COURS-01: SPAIN

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Anton Baláž a Lucia Terneny | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Názov absolvovanej mobility: Mindfulness in Education: How to Develop Body Awareness Through Breathing | Miesto a štát: Tenerife, Spain | Termín: 11.07.2024 - 17.07.2024 | Organizátor: Atlantis Freediving Educational Center

Cieľ mobility:

Cieľom mobility v rámci kurzu "Mindfulness in Education: How to Develop Body Awareness Through Breathing" bolo zlepšiť schopnosť účastníkov využiť mindfulness techniky na zvyšovanie povedomia o vlastnom tele a dychu. Táto mobilita sa zameriavala na porozumenie základných princípov mindfulness a ich aplikáciu v edukačnom prostredí, aby sa podporil emocionálny a mentálny rast študentov. Dôležitým cieľom bolo naučiť účastníkov rozpoznávať stres a napätie v tele, efektívne ich zvládať pomocou dychových cvičení a podporiť celkovú pohodu. Mobility bola orientovaná na praktické využitie mindfulness v každodenných situáciách, čo vedie k lepšej koncentrácii, empatii a celkovej harmónii v osobnom aj profesionálnom živote.

Aké zručnosti ste získali?

V kurze som sa naučila techniky mindfulness, ktoré podporujú lepšie uvedomenie si tela a dychu. Získala som schopnosť efektívne využívať dychové cvičenia na zvládanie stresu a napätia. Naučila som sa, ako viesť mindfulness cvičenia vo vzdelávacej skupine, čo podporuje lepšie sústredenie a emocionálnu stabilitu u študentov. Taktiež som si osvojila techniky na zlepšenie empatie a medziľudských vzťahov prostredníctvom mindfulness praxe.

V čom vnímate pozitíva programu Erasmus+?

Program Erasmus+ ponúka možnosť prepojenia jednotlivcov a organizácií z rôznych krajín, čo vedie k obohateniu o rôzne perspektívy a kultúrne pohľady. Umožňuje získať nové skúsenosti a zručnosti, ktoré podporujú nielen profesionálny, ale aj osobný rast. Vzdelávacie mobility, ako je táto, prispievajú k rozvoju nových metód a techník, ktoré môžu byť následne aplikované v rôznych oblastiach. Taktiež poskytuje príležitosť na budovanie medzinárodných sietí a zlepšenie jazykových schopností.

Prenos získaných informácií/zručností do odbornej i osobnej praxe:

Vzdelávanie v rámci tohto kurzu mi poskytlo nielen odborné znalosti o mindfulness technikách, ale aj praktické skúsenosti, ako ich implementovať do každodenného života a vzdelávacieho procesu. Naučila som sa efektívne metódy na zvládanie stresu a zlepšenie koncentrácie, ktoré môžem využiť pri práci so študentmi aj klientmi. Získané zručnosti mi umožňujú lepšie podporovať mentálny a emocionálny rozvoj študentov, čím prispievam k ich celkovému blahu a úspechu. Tieto techniky sú užitočné aj v osobnom živote, kde prispievajú k väčšej pohode a vyrovnanosti.


MOBILITA COURS-02: SLOVENIA

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: tbd | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Názov absolvovanej mobility: tbd | Miesto a štát: Ljubľana, Slovenia | Termín: tbd | Organizátor: tbd


MOBILITA COURS-03: ITALY

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: tbd | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Názov absolvovanej mobility: tbd | Miesto a štát: Palermo, Italy | Termín: tbd | Organizátor: tbd


JOB-SHADOWING

Podpora rozvoja kľúčových kompetencií riadiacich pracovníkov organizácie bude prebiehať prostredníctvom 3 mobilít typu job-shadowing v 3 organizáciách s rôznorodými cieľmi a formami práce. 


MOBILITA JOBSH-01: SPAIN

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Ivana Tomanová Čergeťová | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Miesto a štát: Tenerife, Spain | Termín: 25.6.2024 - 30.7.2024


MOBILITA JOBSH-02: SLOVENIA

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Daniela Dvorská | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Miesto a štát: Ljublana, Slovenia | Termín: tbd


MOBILITA JOBSH-03: ITALY

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Ondřej Horký | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Miesto a štát: Palermo, Sicily | Termín: tbdProject number: 2024-1-SK01-KA122-ADU-000239498 #myjump #erasmusplus #becomemyjumper