NAŠE PROJEKTY

Non Formal Learning for Improving youth work in diverse settings

V roku 2023 sa zapojíme do medzinárodného projektu financovaného z grantového programu Erasmus+ s názvom "Non formal Learning for improving youth work in diverse settings". Organizátorom tohto projektu je cyperská organizácia Network for European Citizenship and Identity Cyprus.

Na aktivite sa podieľajú účastníci zo 7 krajín - Slovensko, Česko, Cyprus, Grécko, Taliansko a Portugalsko. 

Tento projekt je určený na podporu neformálneho vzdelávania, prostredníctvom ktorého budú zástupcovia partnerských organizácií zdieľať osobné a profesionálne skúsenosti, prispievať na základe svojich kompetencií, spolupracovať, bez ohľadu na zázemie a rozvíjať program spolupráce.


Občianske združenie myJUMP.sk realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom

Krokom k úspešnej budúcnosti

trvanie projektu: 06/2022 - 08/2023 | kód projektu ITMS2014+ 312081BTK4 | výzva: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 - Krok za krokom

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk | www.employment.gov.sk | www.mpsvr.sk

Viac informácií o projekte nájdete na nasledovnej stránke https://www.myjump.sk/krokom-k-uspesnej-buducnosti/


Občianske združenie myJUMP.sk realizuje mobilitný projekt vďaka podpore programu Erasmus+

Jednotlivé mobility nám prinesú nasledovné: zoznámenie s kľúčovými prvkami v učení a gamifikácii a taktiež projektovom vzdelávaní, pochopenie rozdielov medzi učením založeným na hre a gamifikáciou, zoznámenie sa s najlepšími aplikáciami a nástrojmi na vzdelávanie a gamifikáciu založenými na hrách a inovatívnom projektovom vzdelávaní, hlavné kroky integrácie prvkov a mechanizmov založených na hrách a interaktivity do vzdelávania a gamifikácia vzdelávacej skupiny, navrhovanie digitálnych odmien, ktoré budú reprezentovať úspechy a motivovať k činu, precvičenie metódy a stratégie v medzinárodnom inšpiratívnom prostredí, aplikácia inovatívnych metód. Taktiež pochopiť rôzne druhy podnikania, osvojiť si schopnosť vytvárať vlastné cvičenia na uplatňovanie piatich podnikateľských praktík, rozumieť dotačnej politike a povinnostiam, auditom, ukazovateľom výkonnosti, pochopiť finančný risku. Výsledkom bude zlepšenie našich zručností, tvorba sietí odborníkov a podnikania.


ROADSHOW 2020 s názvom MYBODY je súbor bezplatných workshopov realizovaných v rôznych mestách Slovenska pravidelne počas jednej soboty v mesiaci. Jedná sa o celodňové stretnutie pre ľudí, ktorí majú záujem pracovať so svojím telom pomocou pohybu a hudby. Ak sa chcete dozvedieť niečo nové o pohybe a terapii zameranej na telo, prihláste sa. Základom workshopu je spoznať základné relaxačné metódy, biodynamické cvičenia a mentálne cvičenia podporujúce nezdolnosť a pomáhajúce prekonávanie blokov a psychických bariér.

Termíny jednotlivých workshopov a miesta sú nasledovné:

 • 25/01/2020 Topoľčany
 • 22/02/2020 Trnava
 • 21/03/2020 Žilina
 • 18/04/2020 Košice
 • 16/05/2020 Nové Zámky
 • 13/06/2020 Michalovce
 • 11/07/2020 Poprad
 • 08/08/2020 Banská Štiavnica
 • 05/09/2020 Bardejov
 • 10/10/2020 Trenčín
 • 07/11/2020 Lučenec
 • 12/12/2020 Banská Bystrica

Témy workshopov budú rôznorodo upravované podľa záujmu účastníkov. Určené sú pre kohokoľvek so záujmom dozvedieť sa niečo nové, stretnúť nových ľudí alebo zoznámiť sa s témami blízkymi praxi psychológa, manažéra a marketéra.

Možnosť prihlasovať sa je k dispozícii na stránke www.workshop.sk