PROJEKTY ERASMUS+ 2022 | Mobility

Od roku 2021 sme začali aktívne spolupracovať na projektoch Erasmus+ a zrealizovali sme viaceré aktivity, ktoré boli pre nás výrazne atraktívne a z ktorých výstupy poskytujeme ďalším organizáciám pôsobiacim v oblasti vzdelávania a rozvoja.


Učíme sa rásť a rozvíjať

Projekt je vedený pod číslom 2022-2-SK01-KA122-ADU-000099022 v rámci sekcie Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Cieľ projektu: 

Realizáciou projektu chceme dosiahnuť naplnenie 2 kľúčových cieľov a to: (1) Zvýšiť kompetencie odborných a riadiacich pracovníkov prostredníctvom podpory kreativity a odstránením negatívnych javov vo vzdelávaní na trhu práce a (2) Spoznať kulturálnu diverzitu a inovácie vo vzdelávaní a jej formách a synergickým efektom podporiť rast organizácie v odbornom, komunitnom, autonómnom a networkingovom zameraní. Chceme podporiť rast našej organizácie, zároveň vytvoriť prostredie vhodné na odborný rozvoj a zároveň stabilné prostredie po stránke bezpečného riadenia samotnej organizácie a rovnako vzdelávacieho procesu. Taktiež chceme podporiť kreatívne a inovatívne prepájanie odborov, v ktorých naši pracovníci pôsobia, aby sme dokázali poskytovať vzdelávanie pre naše cieľové skupiny klientov.

V rámci realizácie projektu plánujeme 2 základné typy mobilitných aktivít a to účasť na vzdelávacích kurzoch a job-shadowing. Spolu plánujeme účasť 7 odborných pracovníkov, z ktorých každý sa zúčastní jedného zo 7 vzdelávacích kurzov. V rámci job-shadowing chceme navštíviť 3 rôznorodé organizácie. Návštev sa zúčastnia 2 osoby z riadiaceho tímu organizácie a to 1 osoba ako riadiaci pracovník s cieľom získať zručnosti v oblasti riadenia vzdelávacej organizácie a 1 osoba ako riadiaci pracovník s cieľom získať zručnosti v oblasti riadenia vzdelávacieho procesu.


MOBILITA CRS-01: Problem Solving & Decision Making

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Zlatica Zacharová | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Názov absolvovanej mobility: Problem Solving & Decision Making (Riešenie problémov a rozhodovanie) | Miesto a štát: Palermo, Sicília, Taliansko | Termín: 10.07.2023 - 14.07.2023 | Organizátor: Shipcon

Informácie o kurze: https://shipcon.eu.com/problem-solving-decision-making/ 

Cieľ mobility:

Riešenie problémov a schopnosť rozhodovať sa je základom exekutívnych funkcií a pomáhajú človeku zvládať každodenné životné situácie. Cieľom mobility bolo naučiť sa pozerať na problémy ako na výzvy a možnosti, ktoré vedú k osobnému ale aj spoločenskému rastu a prepojiť kritické a kreatívne myslenie, ktoré tvoria súčasť každého rozhodovacieho procesu v zmysle nachádzania "dostatočne dobrých" rozhodnutí. Cieľom mobility bolo porozumenie procesu identifikácie problému, analyzovať problém, nájsť kritériá pre riešenie problému, byť schopný komunikovať možné riešenie problému a prijať riziká spojené s riešením problému. Schopnosť rozhodovať sa a nachádzať viaceré riešenia je dôležitá v akomkoľvek odvetví a v akejkoľvek pracovnej oblasti. Dôležité je, že keďže ide o schopnosť, je možné ju trénovať a rozvíjať, pomocou viacerých aktivít.

Aké zručnosti ste získali?

V kurze som sa naučila prijímať rozhodnutia na základe kritickému myslenia, pri hľadaní riešenia využívať okrem kritického aj kreatívne myslenie, odstraňovať prekážky, ktoré bránia tvorivosti, jasne a stručne prezentovať myšlienky, analyzovať možné problém a hľadať riešenia jednotlivých častí problému, prijímať risk za riešenia, ktoré som našla a nehľadať dokonalé riešenie, nakoľko dokonalé riešenie neexistuje a je potrebné prijať riešenie, ktoré je pre väčšinu čo najlepšie.

V čom vnímate pozitíva programu Erasmus+?

Prepojenie jednotlivcov a organizácií, spoznávanie iných spôsobov myslenia a náhľadov na situáciu. Spoznávanie nového prostredia a kultúry. Celkovo programu umožňuje jednotlivcom zlepšiť sa nielen vo svojich profesionálnych schopnostiach ale vedia aj k osobnostnému rastu.

Prenos získaných informácií/zručností do odbornej i osobnej praxe:

Vzdelávanie ma neobohatilo len po odbornej stránke (ako sa pozerať na problém a ako ho analyzovať a nachádzať riešenia), ale zároveň mi poskytlo aj metódy ako tému "riešenie problémov" je možné uchopiť a prezentovať študentom a bežným ľuďom, ktorí majú potrebujú pomôcť pri hľadaní riešení. Naučila som sa praktické techniky na rýchlu analýzu problému a odhalenia správneho riešenia, čo je nápomocné nielen pre osobný život, ale aj pre profesionálny rasť a pro podporu a pomoc klientov a študentov.


MOBILITA CRS-02: Integrating minority, migrant & refugee children at European schools & society

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Tatiana Poláková | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor (pedagogický pracovník) | Názov absolvovanej mobility: Integrating minority, migrant & refugee children at European schools & society (Integrácia detí menšín, migrantov a utečencov do európskych škôl a spoločnosti) | Miesto a štát: Palermo, Sicília, Taliansko | Termín: 17.07.2023 - 21.07.2023 | Organizátor: Shipcon

Informácie o kurze: https://shipcon.eu.com/integrating-minority-migrant-refugee-children-european-schools-society/ 

Cieľ mobility:

Hlavným zámerom bolo scitlivenie účastníkov a zvýšenie povedomia v otázkach inakosti, jej manifestácie, prežívania a vplyvu na sociálne interakcie nielen na škole, ale aj v širšej komunite detí, patriacich do skupín minorít, imigrantov, či utečencov. Čiastkovými cieľmi bolo pochopenie základných pojmov, rozdielov medzi cieľovými skupinami napr. utečencov a migrantov, tréning aktivít na zvýšenie kultúrneho povedomia a toleranciu inakosti. Zvláštny dôraz kládol tréning na posilnenie zručností v oblasti vzdelávania pedagógov, pracujúcich s deťmi dotknutých skupín.

Taktiež bolo cieľom získať prehľad osvedčených postupov a politík v škole pre integráciu detí menšín, migrantov a utečencov, pochopiť potrebu organizačných úprav v školskom prostredí, rozvíjať a implementovať desegregačné politiky v škole pochopiť dôležitosť osvojenia si národného jazyka pre migrantov a utečencov.

Aké zručnosti ste získali?

Počas 5 dní kurzu som mala možnosť neformálnymi vzdelávacími aktivitami získať nové kompetencie pre prácu s inakosťou a sociálnou inklúziou v multikultúrnej komunite, či už na školách, v práci s rodičmi detí, či lokálne. Na cvičeniach, spojených so zážitkom inakosti, som si mohla viac uvedomiť široké spektrum súvislostí sociálnej inklúzie. V malých skupinách sme riešili otázky kultúrnych stereotypov, navrhovali, ako sa s problémami vysporiadať. Školenie bolo výnimočné množstvom výborných zážitkových aktivít- spomeniem skupinové vyjednávania, neverbálny storytelling, pri ktorých sme si ako skupina uvedomili mnohé príčiny konfliktov a dôležitosť vzájomnej výmeny. Veľmi oceňujem aj snahu trénera a možnosť navštíviť priamo v Palerme viaceré organizácie zapojené do programu práce s utečencami a imigrantmi, diskutovať o výzvach a úspechoch ich projektov a plánov do budúcnosti.Reštaurácia, zdieľané bývanie a pracovisko, mimoškolské aktivity pre deti, to všetko je možné realizovať nie pre utečencov, ale s nimi. Tréning prekonal moje očakávania v oblasti pripravenosti a kompetencie lektora Carmela, ktorý naozaj žije touto témou, ukázal nám živý projekt, ktorý nie je iba úspešný, ale práve priebežné učenie sa z neúspechov a pokrokov je asi jediným možným procesom, ako sa táto práca dá s uvedomením realizovať.

V čom vnímate pozitíva programu Erasmus+?

Chcem veľmi oceniť túto možnosť a som vďačná za cenné nástroje, ktoré mi priniesla. Program Erasmus+ je naozaj výnimočný formátom stretnutia interkultúrnej skupiny so zdieľaním dobrej praxe, návrhmi a skúsenosťami, ktoré nie sú len sumou jej účastníkov ale vytvoria jedinečné vzácne učiace sa partnerstvo. Vnímam celoživotné vzdelávanie ako nevyhnutnosť v tejto rýchlej dobe a program mi ukázal, ako zaujímavo a efektívne sa to dá zrealizovať.

Prenos získaných informácií/zručností do odbornej i osobnej praxe:

Osvojila som si viaceré nástroje na implementáciu desegregačných stratégií pri práci s komunitami, najmä vo sfére vzdelávania dospelých. Získané vedomosti a zručnosti využijem pri práci s učiteľmi a rodičmi, najmä pre pedagógov pracujúcich s deťmi utečencov a deťmi z minoritných komunít to bude veľký prínos. Taktiež pri dizajne nových vzdelávacích aktivít i aktuálnych kurzoch mojej organizácie, pre zabezpečenie procesov, súvisiacich s nevyhnutnými zmenami v spoločnosti, konkrétnych komunitách, na ktoré má organizácia dopad . Scitlivenie kľúčových vzťahových osôb – pedagógov v téme tolerancie inakosti bude stále dôležitejšie. Ak multiplikáciou týchto zážitkov v mojej širšej komunite vnesiem toleranciu aspoň do svojho mesta, bude to výnimočný úspech.


MOBILITA CRS-03: Emotional Intelligence: identify, harness & manage emotions

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Ondřej Horký | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Názov absolvovanej mobility: Emotional Intelligence: identify, harness & manage emotions (Emocionálna inteligencia: identifikujte, využite a spravujte emócie) | Miesto a štát: Palermo, Sicília, Taliansko | Termín: 26.06.2023 - 30.06.2023 | Organizátor: Shipcon

Informácie o kurze: https://shipcon.eu.com/emotional-intelligence-identify-harness-manage-emotions/ 

Cieľ mobility:

Emoční inteligence je klíčovou schopností pro úspěch a pohodu v moderním světě. Umění identifikovat, využít a zvládnout emoce je důležité nejen ve vztazích s ostatními, ale také pro osobní růst a sebeuvědomění. Cílem je se naučit a pochopit, jak rozpoznat a identifikovat emoce. To vyžaduje se nejen naučit sebereflexi a uvědomění si, co přesně cítíme v daném okamžiku, ale také pojmenování emocí. Protože pojmenované emoce nám pomáhají lépe porozumět našim reakcím a chování. Cílem je také najít zdravé mechanismy pro zvládání stresu a frustrace, jako je například relaxace, meditace nebo hovor s důvěryhodnou osobou. Emoční inteligence je dovednost, kterou lze rozvíjet a zdokonalovat.

Aké zručnosti ste získali?

Naučil jsem se, jak pochopit a chápat důležitost emoční inteligence v moderním vzdělávání a na pracovišti. Zároveň jsem porozuměl metodám, jak se vyhnout konfliktům a vyřešit je pomocí dovedností "sociálního a emočního učení" (SEL). Hluboké pochopení vztahu mezi myšlenkami a emocemi a zvládání emocí nejen u sebe, ale i u druhých.

V čom vnímate pozitíva programu Erasmus+?

Program Erasmus+ mi pomohl navázat nová přátelství, spolupráce napříč celou Evropou a rozšířit mé dosavadní obzory. Podíval jsem se díky tomuto programu na nová zajímavá místa, kde jsem ještě nikdy nebyl. Možnost opustit svoji komfortní zónu a nebát se růst a získávat nové zkušenosti.

Prenos získaných informácií/zručností do odbornej i osobnej praxe:

Účast na této mobilitě mi přinesla neocenitelné zkušenosti. Během tohoto programu jsem se naučil hodně o tom, jak rozpoznávat, využívat a zvládat své emoce. Jednou z nejcennějších věcí, které jsem získal, je schopnost identifikovat a pojmenovat své vlastní emoce. Díky této dovednosti jsem se lépe seznámil s tím, co přesně cítím v různých situacích. Tato sebereflexe mi pomohla lépe porozumět svým reakcím a chování. To mi umožňuje lépe se rozhodovat, komunikovat a dosahovat svých cílů. Ale nejdůležitějším ziskem pro mě bylo zvládnutí emocí. Naučil jsem se regulovat své emoce a vyjadřovat je vhodným způsobem. Objevil jsem zdravé mechanismy pro zvládání stresu a frustrace, jako je relaxace, meditace.


MOBILITA CRS-04: Identifying Barriers to Learning - A Special Educational Needs Masterclass

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Ivana Tomanová Čergeťová | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Názov absolvovanej mobility: Identifying Barriers to Learning - A Special Educational Needs Masterclass (Identifikácia prekážok učenia - Masterclass pre špeciálne vzdelávacie potreby) | Miesto a štát: Palermo, Sicília, Taliansko | Termín: 31.07.2023 - 04.08.2023 | Organizátor: Shipcon

Informácie o kurze: https://shipcon.eu.com/3403-2/

Cieľ mobility:

Získať pochopenie pre špeciálne vzdelávacie potreby; konkrétne špecifické ťažkosti s učením vrátane dyslexie, dyspraxie (DCD), dyskalkúlie, ADD a ADHD. Pochopiť príčinnú súvislosť a kľúčové charakteristiky rôznych špecifických problémov s učením uvedených vyššie. Získať informácie o postupoch a kritériách diagnostiky. Objaviť klady a zápory – rozvíjať chápanie učenia a života z pohľadu jednotlivca so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, konkrétne dyslexia, dyspraxia, dyskalkúlia a ADD/ADHD.

Aké zručnosti ste získali?

Hlbšie som pochopila špeciálne vzdelávacie potreby a záskala som informácie o procesoch a kritériách včasnej identifikácie a diagnostiky. Naučila som sa rozvíjať chápanie života z pohľadu jednotlivca so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

V čom vnímate pozitíva programu Erasmus+?

Ako najväčšiu príležitosť vnímam stretávanie sa s ľuďmi z celej Európy, ktorí riešia podobné problémy v rovnakom prostredí a zároveň pracujú odlišne. Každý participant prináša svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti a to ma obohacuje. Zároveň mi to dáva príležitosť spoznávať iné kultúry a rozvíjať spoluprácu s inými organizáciami.

Prenos získaných vedomostí a zručností do odbornej i osobnej praxe:

V organizácii sa neustále snažíme rozširovať oblasť pôsobenia. Pre mňa osobne je práca s osobami so špecifickými vzdelávacími potrebami náročná najmä preto, že si vyžaduje individuálny prístup. V súčasnej spoločnosti niekedy na tejto fakt zabúdame a to je dôvodom, prečo chcem nové princípy vzdelávania preniesť nielen do odbornej praxe, ale aj do praxe osobnej v rámci mojej práce na univerzite.


MOBILITA CRS-05Create the future leaders & innovators in the classroom

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: tbd | Pracovná pozícia: tbd | Názov absolvovanej mobility: Create the future leaders & innovators in the classroom (Vytvorte budúcich lídrov a inovátorov v triede) | Miesto a štát: Limassol, Cyprus | Termín: 28.08.2023 - 01.09.2023 | Organizátor: Shipcon

Informácie o kurze: https://shipcon.eu.com/create-the-future-leaders-innovators-in-the-classroom/

Cieľ mobility:

Naša kolegyňa, inšpirujúca učiteľka a venovaná študentka psychológie, nedávno rozšírila svoje odborné znalosti prostredníctvom programu Erasmus+ "Create the Future Leaders & Innovators in the Classroom" (Vytvorenie budúcich lídrov a inovátorov v triede). Hlavným cieľom tohto školenia bolo preskúmať a rozvíjať inovatívne vyučovacie metódy a zručnosti v oblasti vedenia. Toto sa dokonale zhodovalo s jej dvojitou úlohou, kde je porozumenie psychológii učenia a vedenia nevyhnutné. Program sa sústredil na posilnenie pedagógov v tom, aby vo svojich triedach vychovávali budúcich lídrov a inovátorov.

Aké zručnosti ste získali?

Počas tohto obohacujúceho programu získala naša kolegyňa cenné zručnosti v kreatívnych vyučovacích metodikách a rozvoji vedenia. Naučila sa, ako vytvoriť prostredie, ktoré podporuje kritické myslenie, kreativitu a inovácie medzi študentmi. Školenie jej poskytlo stratégie na identifikáciu a rozvoj individuálnych talentov, čo umožňuje efektívnejší a personalizovaný prístup k vyučovaniu. Tieto zručnosti sú nielen kľúčové pre jej súčasnú úlohu učiteľky, ale pridávajú tiež významnú hodnotu jej pokračujúcim štúdiám v psychológii.

V čom vnímate pozitíva programu Erasmus+?

Účasť v programe Erasmus+ ponúkla jedinečnú príležitosť na výmenu názorov a postupov s pedagógmi z rôznych kultúrnych a vzdelávacích prostredí. Táto skúsenosť rozšírila jej perspektívu na vzdelávacie vedenie a inovácie, poskytujúc jej rozmanitú sadu nástrojov, ktoré môže aplikovať vo svojej vlastnej triede. Okrem toho jej umožnila integrovať psychologické princípy do vyučovacích postupov, čím zvyšuje jej schopnosť podporovať celostný rozvoj svojich študentov.

Prenos získaných vedomostí a zručností do odbornej i osobnej praxe:

Poznatky a techniky získané z tohto programu sú priamo aplikovateľné v dvojitej úlohe našej kolegyne ako pedagogičky a študentky psychológie. Plánuje uplatniť tieto nové metodiky vo svojej triede na podporu prostredia, ktoré povzbudzuje vedenie a inovácie. Jej zvýšené porozumenie psychologickým aspektom učenia a vedenia bude nástrojom v jej pokračujúcom štúdiu a budúcej kariére v psychológii. Jej skúsenosť tiež prispeje k našim prebiehajúcim snahám o inovácie vo vzdelávaní a podporu rozvoja budúcich lídrov.


MOBILITA CRS-06: Stress and Conflict Management: the way to resilience and satisfaction

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Michaela Jánošová | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Názov absolvovanej mobility: Stress and Conflict Management: the way to resilience and satisfaction (Zvládanie stresu a konfliktov: cesta k odolnosti a spokojnosti) | Miesto a štát: Tenerife, Španielsko | Termín: 27.08.2023 - 02.09.2023 | Organizátor: Erasmus Training Academy

Informácie o kurze: https://www.erasmustrainingcourses.com/stress-management.html 

Cieľ mobility:

Naša odborníčka na HR, ktorá je známa svojimi schopnosťami v oblasti HR, náboru a riadenia talentov, sa vydala na obohacujúcu cestu na Tenerife v rámci programu Erasmus+. Cieľom tejto mobility bolo preniknúť do pokročilých techník riadenia stresu, čo je v dnešnom rýchlom pracovnom prostredí nevyhnutné. Zameriavala sa na pochopenie najnovších stratégií na identifikáciu, riadenie a zmiernenie stresu na pracovisku, čo je kľúčové pre zlepšenie celkového blahobytu zamestnancov a produktivity organizácie.

Aké zručnosti ste získali?

Počas tohto programu som prehĺbila svoje pochopenie dynamiky stresu na pracovisku a ovládla som holistické prístupy k riadeniu stresu. Získala som prehľad o rôznych stresoroch a ich vplyve na zamestnancov, naučila som sa uplatňovať praktické a psychologické techniky na zmiernenie stresu. Tieto zručnosti sú dôležité nielen pre moju úlohu v HR a nábore, ale sú tiež prospešné pre osobný rozvoj.

V čom vnímate pozitíva programu Erasmus+?

Táto mobilita Erasmus+ bola viac než len vzdelávacou skúsenosťou; bola to príležitosť spojiť sa s profesionálmi z celej Európy, zdieľať výzvy a rôzne metodológie v HR a riadení stresu. Výmena poznatkov a zručností s kolegami z rôznych prostredí obohatila jej perspektívu a prispela k jej profesionálnemu a osobnému rastu. Taktiež poskytla neoceniteľnú príležitosť zažiť nové kultúry a rozvíjať spoluprácu s inými organizáciami.

Prenos získaných vedomostí a zručností do odbornej i osobnej praxe:

V našej organizácii sa neustále usilujeme o rozširovanie našich obzorov. Práca s ľuďmi, najmä v oblasti HR, často vyžaduje prispôsobený prístup a porozumenie riadeniu stresu je k tomu neoddeliteľnou súčasťou. Plánujem integrovať tieto nové metodiky nielen profesionálne, ale aj do osobných aktivít, čím ďalej posilňujem náš záväzok k blahobytu zamestnancov a organizačnej excelentnosti.


MOBILITA CRS-07: Intercultural Learning and Cultural Diversity in education

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Diana Tomová| Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Názov absolvovanej mobility: Intercultural Learning and Cultural Diversity in education (Interkultúrne učenie a kultúrna diverzita vo vzdelávaní) | Miesto a štát: Tenerife, Španielsko | Termín: 20.08.2023 - 26.08.2023 | Organizátor: Erasmus Training Academy

Informácie o kurze: https://www.erasmustrainingcourses.com/diversity-and-intercultural-learning-in-the-classroom.html 

Cieľ mobility:

Naša oddaná dobrovoľníčka a študentka psychológie sa nedávno zúčastnila na obohacujúcom programe mobility Erasmus+, ktorý sa zameral na "Diverzitu a medzikultúrne učenie v triede". Hlavným cieľom tohto školenia bolo preskúmať rozmanité kultúrne dynamiky v rámci vzdelávacích prostredí a pochopiť, ako vytvoriť inkluzívne a podporné prostredie pre všetkých študentov. Program mal za cieľ vybaviť našu dobrovoľníčku zručnosťami a vedomosťami potrebnými na efektívne riešenie a oslavovanie kultúrnych rozdielov, čo je nevyhnutné v dnešnej globálne prepojenej spoločnosti.

Aké zručnosti ste získali?

Počas tohto programu naša kolegyňa získala hlboké poznatky o medzikultúrnej komunikácii a dôležitosti kultúrnej citlivosti vo vzdelávacích a sociálnych kontextoch. Naučila sa rôzne stratégie, ako podporovať inkluzívne prostredie v triede, kde sa diverzita považuje za prínos, a nie za problém. Okrem toho jej školenie poskytlo praktické nástroje na zvládanie kultúrnych nedorozumení a predsudkov, čím zlepšila svoju schopnosť podporovať jednotlivcov z rôznych kultúrnych prostredí.

V čom vnímate pozitíva programu Erasmus+?

Táto skúsenosť mobility ponúkaná programom Erasmus+ bola neoceniteľná pri poskytovaní našej dobrovoľníčke širšej perspektívy na kultúrnu diverzitu. Nešlo len o teoretické poznatky; program zahŕňal aj interaktívne sedenia s účastníkmi z rôznych kultúrnych prostredí, čím sa podporilo hlbšie porozumenie a ocenenie rôznych svetonázorov. Táto skúsenosť nielen obohatila jej osobný rozvoj, ale tiež zvýšila jej schopnosti ako budúcej psychologičky.

Prenos získaných vedomostí a zručností do odbornej i osobnej praxe:

Poznatky a zručnosti získané z tohto školenia sú priamo aplikovateľné na záväzok našej organizácie k diverzite a inklúzii. Naša kolegyňa plánuje využiť tieto poznatky na ďalšie rozvíjanie našich iniciatív zameraných na vytváranie inkluzívnejších a kultúrne uvedomelých priestorov, a to nielen v rámci našej organizácie, ale aj v širšom spoločenstve. Jej zvýšené porozumenie medzikultúrnej dynamike bude tiež cenné v jej budúcej kariére v psychológii, kde je citlivosť k rozličným kultúrnym pozadiam kľúčová.


JOB-SHADOWING

Podpora rozvoja kľúčových kompetencií riadiacich pracovníkov organizácie bude prebiehať prostredníctvom 3 mobilít typu job-shadowing v 3 organizáciách s rôznorodými cieľmi a formami práce.

Vo všetkých troch organizáciách sa naskytuje možnosť pozorovať riadenie organizácie, prevádzky, údržby a rovnako ľudských zdrojov. Veľkostne sa jedná o rôznorodé organizácie so špecifickým zameraním na sociálny rozvoj, vedu a kultúru. Všetky organizácie pracujú s diverzitou a pristupujú k nej špecifickým spôsobom. Plánujeme pracovať formou mentoringu a peer-to-peer. 


MOBILITA JOB-03: LIVE FOUNDATION

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Ivana Tomanová Čergeťová, Ondřej Horký | Pracovná pozícia: odborný poradca a lektor | Miesto a štát: Helsinki, Fínsko | Termín: 27.8.2023 - 25.9.2023 | Organizátor: Ammattiopisto Live | Live-säätiö

Informácie o organizácii: https://www.livesaatio.fi/

Live Foundation si kladie za cieľ propagovať a podporovať schopnosť ľudí stať sa a zostať plnohodnotným členom fínskej spoločnosti. Uľahčujeme zamestnanie tým, že našim zákazníkom ponúkame vzdelávanie, školenia, rehabilitáciu a koučing. Živá nadácia, predtým známa ako Invalidisäätiö, bola založená v roku 1940 s cieľom poskytovať liečbu, rehabilitáciu a odborný výcvik tým, ktorí boli zranení v zimnej vojne. Už takmer osem desaťročí systematicky rozvíjame naše prevádzky tak, aby vyhovovali meniacim sa potrebám spoločnosti. V auguste 2018 sme spustili značku Live service, pod ktorou sme zostavili všetky naše služby pre ľudí a korporácie.

Live Vocational College, najväčšia špeciálna vzdelávacia inštitúcia v metropolitnej oblasti Helsínk. Pôsobí aj ako národná kompetenčná jednotka pre špeciálne vzdelávanie. Živá odborná škola je verejnoprospešná a financovaná z väčšej časti ministerstvom školstva a kultúry. V marci 2020 vysoká škola otvorila nový kampus v Puustellinmäki v Espoo's Leppävaara. Live poskytuje rehabilitačné, zamestnanecké a koučovacie služby, ktoré majú našim zákazníkom pomôcť nájsť si zamestnanie, zotrvať v pracovnom živote a podporiť ich fyzické a psychologické možnosti pre prácu. Live funguje v úzkej spolupráci s fínskymi podnikmi, samosprávami, mestami a úradmi. Taktiež vyrábame vysokokvalitné, konkurencieschopné outsourcingové služby pre domácnosti a podniky v metropolitnej oblasti Helsínk.


Dwell Coworkinng Community je coworkingový komunitný priestor na Sao Miguel, ktorý je sociálnym a udržateľným podnikateľským plánom vytvoreným v súlade s prírodou. Tento priestor navštevuje množstvo ľudí, ktorí hľadajú priestor na rozvoj kompetencií. Základným komunikačným jazykom je angličtina. Prostredie je charakteristické inovatívnym prístupom k starostlivosti o komunitu a umelecké a kultúrne prejavy. Zameranie práce v tomto priestore je orientované na učení zážitkom, inováciách a zelených technológiách. Zároveň sa tu prepája možnosť networkingu so sociálnym obsahom a témami ako sú vodcovstvo, udržateľnosť a všímavosť. 


University of Malta je serióznou stredomorskou európskou univerzitou, ktorá sa zameriava na sociálne témy a zlepšovanie kvality života. Špecificky je Malta ostrovom, na ktorom sa stretáva obrovské množstvo kultúr, čo je spôsobené lokalitou. V rámci činnosti univerzity sa stretávame s výrazne praktickými programami na podporu vstupu osôb na trh práce. Škola je vedúcou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania na Malte a jej štruktúry sú v súlade s Bolonským procesom a Európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania. Štandardy vzdelávania sú na vysokej úrovni.Project number: 2022-2-SK01-KA122-ADU-000099022 #myjump #erasmusplus #becomemyjumper