Krokom k úspešnej budúcnosti

Občianske združenie myJUMP.sk realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom

Krokom k úspešnej budúcnosti

trvanie projektu: 06/2022 - 08/2023 | kód projektu ITMS2014+ 312081BTK4 | výzva: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 - Krok za krokom

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk | www.employment.gov.sk | www.mpsvr.sk


Cieľom projektu je zvyšovanie kvality života osôb neaktívnych na trhu práce prostredníctvom individualizovanej formy poskytovania služieb zamestnanosti zaúčelom aktivácie klienta v súvislosti s podporou nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19. V projekte bude realizovaný oprávnený typ aktivity vzmysle Operačného programu Ľudské zdroje a to konkrétne typ "Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupuznevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov (vrátane NEET), neaktívnych osôb na trh práce, vrátane finančných príspevkov preposkytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov". Cieľovou skupinou projektu sú neaktívne osoby. Dĺžka realizácie projektu je 15 mesiacov. Miestom realizácie projektu je Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. Merateľným ukazovateľom projektu "PCV31 - Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora vrámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov" bude naplnený v rozsahu 65 osôb. Hlavnú aktivitu projektu plánujeme naplniť vďaka poskytovaniu služieb a nástrojov v zmysle §54 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovejskupiny projektu. Poskytovanie týchto služieb a nástrojov v prípade neaktívnych osôb a ďalších služieb spojených s výkonom tejto činnosti sú plne s cieľom projektu, ktorý je zameraný na priblíženie neaktívnych osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne. Výsledky projektu sa viažu na zlepšenie adaptačných mechanizmov účastníkov projektu v oblasti aktivácie na trhu práce.


Zamestnanci zúčastňujúci sa na projekte

Marek Ondrík | odborný garant

Daniela Dvorská | odborný poradca

Ondřej Horký | odborný poradca

Michaela Jánošová | odborný poradca

Ivana Tomanová Čergeťová | odborný poradca

Veronika Vasilová | odborný poradca

Bohumil Koval | peer pracovník

Ján Mihálka | peer pracovník

Barbora Mihálková | peer pracovník

Martin Toman | peer pracovník


Karta účastníka

Ak máte záujem zúčastniť sa na projekte, je potrebné, aby ste vyplnili kartu účastníka. Karta účastníka obsahuje údaje, ktoré máme ako organizácia povinnosť zbierať v nadväznosti na realizáciu projektu "Krokom k úspešnej budúcnosti" (ITMS2014+ 312081BTK4). Údaje zbierame za účelom ich evidovania pre poskytovateľa finančnej podpory uvedeného projektu. Kartu účastnícka nájtede na uvedenom linku tu.