Krokom k úspešnej budúcnosti

Občianske združenie myJUMP.sk realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom

Krokom k úspešnej budúcnosti

trvanie projektu: 06/2022 - 08/2023 | kód projektu ITMS2014+ 312081BTK4 | výzva: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 - Krok za krokom

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk | www.employment.gov.sk | www.mpsvr.sk


Cieľom projektu je zvyšovanie kvality života osôb neaktívnych na trhu práce prostredníctvom individualizovanej formy poskytovania služieb zamestnanosti zaúčelom aktivácie klienta v súvislosti s podporou nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19. V projekte bude realizovaný oprávnený typ aktivity v zmysle Operačného programu Ľudské zdroje a to konkrétne typ "Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov (vrátane NEET), neaktívnych osôb na trh práce, vrátane finančných príspevkov preposkytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov". Cieľovou skupinou projektu sú neaktívne osoby. 

Dĺžka realizácie projektu je 15 mesiacov. Miestom realizácie projektu je územie Slovenskej republiky so špecifickým zameraním na Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. Merateľným ukazovateľom projektu "PCV31 - Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov" bude naplnený v rozsahu 65 osôb. Hlavnú aktivitu projektu plánujeme naplniť vďaka poskytovaniu služieb a nástrojov v zmysle §54 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu. 

Poskytovanie týchto služieb a nástrojov v prípade neaktívnych osôb a ďalších služieb spojených s výkonom tejto činnosti sú plne v súlade s cieľom projektu, ktorý je zameraný na priblíženie neaktívnych osôb k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne. Výsledky projektu sa viažu na zlepšenie adaptačných mechanizmov účastníkov projektu v oblasti aktivácie na trhu práce.

Na fotografiách niektorí z pracovníkov organizácie myJUMP.sk, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu: Martin Toman (peer pracovník), Marek Ondrík (odborný garant), Ivana Tomanová Čergeťová (odborný poradca), Michaela Jánošová (odborný poradca) a Veronika Vasilová (odborný poradca).


Naše poradenstvo môžete využívať po vyplnení karty účastníka a podpísaní zmluvy o poskytovaní bezodplatnej služby.


Karta účastníka

Ak máte záujem zúčastniť sa na projekte, je potrebné, aby ste vyplnili kartu účastníka. Karta účastníka obsahuje údaje, ktoré máme ako organizácia povinnosť zbierať v nadväznosti na realizáciu projektu "Krokom k úspešnej budúcnosti" (ITMS2014+ 312081BTK4). Údaje zbierame za účelom ich evidovania pre poskytovateľa finančnej podpory uvedeného projektu. Kartu účastníka nájdete na uvedenom linku tu.


Ďalšie informácie o projekte / Napísali o nás

Článok (22-08-2022): Návrat neaktívnych osôb na trhu práce do pracovného prostredia je náročný, avšak nie nemožný

https://www.istp.sk/clanok/16451/navrat-neaktivnych-os-b-na-trhu-prace-do-pracovneho-prostredia-je-narocny-avsak-nie-nemozny 


Prezentácia a publicita projektu

Dňa 08.11.2022 sme prezentovali náš projekt na Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje v hoteli Crowne Plaza. Našu organizáciu reprezentovala Dr. Ivana Čergeťová

Vo februári 2023 sme náš projekt prezentovali aj v zahraničí počas návštevy zahraničnej organizácie the Network for European Citizenship and Identity (NECI EU) na Cypre. Formu práce s neaktívnymi osobami sme prezentovali 6 ďalším krajinám (Česko, Rumunsko, Cyprus, Španielsko, Taliansko, Grécko) a predstavili sme spôsob poradenstva a participácie neaktívnym osôb na trhu práce.