Otáčať sa za svetlom má význam aj v pracovnom prostredí

11.04.2018

"Som človek. A z tohto dôvodu sú sociálne vzťahy výraznou súčasťou môjho života, prežívania a vnímania životnej pohody. Tak ako v súkromnom aj v pracovnom živote sa snažím vyhýbať konfliktom a nepriaznivým situáciám, pretože mám rád moju zónu osobného komfortu." 

Veľmi často sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi rozprávajú o ich nepriaznivej pracovnej situácii. Štandardné príčiny ich problémov sú spojené s pracovnou nespokojnosťou, slabou výkonnosťou alebo nízkym finančným hodnotením. Avšak omnoho častejšie mi popisujú chronické stresové situácie, ktoré sa prejavujú zlými vzťahmi so spolupracovníkmi a pracovnými konfliktami. Dokonca niekedy tieto udalosti podnecujú svojimi postojmi práve nadriadení a manažéri, ktorí si neuvedomujú prepojenie životných rolí s psychikou človeka (viď citát manažéra nižšie).

"K tomu, aby sme boli šťastní a spokojní, máme rodinu a domov, nie prácu. Pracovné prostredie je miesto, ktoré má byť plné konfliktov a výziev."

Existuje obojstranný vzťah medzi pracovnou spokojnosťou a životnou pohodou. A práve z tohto dôvodu sa čoraz častejšie stretávame s pojmom "work-life-balance". Pozitívne fungujúce organizácie, ktoré si uvedomujú vplyv súkromného života na pracovný výkonnosť, sa vyznačujú vysokou mierou autonómnej motivácie zamestnancov, zmysluplnosťou a radosťou z práce, kreativitou a flexibilitou. Kvalita medziľudských vzťahov je pritom vnímaná ako jeden z najvýznamnejších faktorov pracovnej spokojnosti. U zamestnancov sa prejavuje väčšou spoločenskosťou, kladným postojom ku kolegom a zákazníkom, nadšením a vyššou kvalitou pracovného výkonu.

Pracovníci v spoločnostiach sa z hľadiska motivácie delia na 3 typy. (1) Zamestnanci orientovaní na prácu ju vnímajú ako prostriedok k nadobudnutiu finančných prostriedkov ako odmeny za činnosť. (2) Kariérny postup a orientácia na status v spoločnosti je taktiež jedným z motivačných faktorov. (3) Avšak zamestnanci, ktorí majú svoju prácu skutočne radi, sú zapálení a motivovaní, berú prácu ako poslanie. Práve títo pozitívne naladení zamestnanci sú produktívni, spokojní, majú dobré vzťahy so spolupracovníkmi, rýchlejšie a efektívnejšie riešia problémy a nevyskytujú sa u nich často konflikty, s čím je spojená aj redukcia stresu, ktorá vedie k zlepšovaniu fyzického a psychického zdravia.

Zamerajme sa na vyhľadávanie a oceňovanie toho, čo je v nás, v druhých ľuďoch i vonkajších podmienkach dobré.
Buďme ako slnečnice, ktoré sa otáčajú za svetlom dobra vo všetkých jeho podobách.

B. L. Fredrickson